Gæster, Guests, Gäste

Gæster i sommerhusområdet Rødhus Klit skal være opmærksomme på følgende:

 • Kør hensynsfuldt, ikke over 20 km i timen.
 • Parker på grunden – så vidt muligt ikke på rabat og vej.
 • Undgå støjforurening. Det gælder også lyd fra radio, tv og musikanlæg.
 • Før hunde i snor.
 • Afbrænding af bål eller affald er ikke tilladt.
 • Affaldsbeholder benyttes til almindeligt husholdningsaffald.
 • På stranden findes affaldsposer til dåser og til øvrigt affald.
 • Opsætning af campingvogn må kun ske for korte perioder (weekender).
 • Flaske- og glascontainere, samt beholder for aviser, reklamer og ugeblade findes ved indkørslen til Standfogdensvej, eller ved parkeringspladsen ved Hune Torp Klitvej.

Vi håber, I vil nyde jeres ophold i området.

Guests in the cottage area Rødhus Klit must be aware of the following:

 • Drive carefully, not more than 20 km per hour.
 • Park on the ground – as far as possible, not at discount and road.
 • Avoid noise pollution. This also applies to sound from radio, television and music systems.
 • Guide dogs on a leash.
 • Burning of fire or waste is not allowed.
 • Waste bin used for ordinary household waste.
 • On the beach there are waste bags for cans and other waste.
 • Setting up the caravan may only be done for short periods (weekends).
 • Bottle and glass containers, as well as containers for newspapers, advertisements and weekly magazines are available at the driveway to Standfogdensvej, or at the parking lot at Hune Torp Klitvej.

We hope you will enjoy your stay in the area.

Gäste im Ferienhausgebiet Rødhus Klit müssen Folgendes beachten:

 • Fahren Sie vorsichtig, nicht mehr als 20 km pro Stunde.
 • Parken Sie auf dem Boden – so weit wie möglich, nicht mit Preisnachlass und auf der Straße.
 • Vermeiden Sie Lärmbelästigung. Dies gilt auch für Ton von Radio-, Fernseh- und Musiksystemen.
  Führhunde an der Leine.
 • Das Verbrennen von Feuer oder Abfall ist nicht gestattet.
 • Mülleimer für den normalen Hausmüll.
 • Am Strand gibt es Müllsäcke für Dosen und andere Abfälle.
 • Das Aufstellen des Wohnwagens darf nur für kurze Zeit (am Wochenende) erfolgen.
 • Flaschen- und Glasbehälter sowie Behälter für Zeitungen, Anzeigen und Wochenzeitschriften sind an der Auffahrt zur Standfogdensvej oder auf dem Parkplatz am Hune Torp Klitvej erhältlich.

Wir hoffen, Sie werden Ihren Aufenthalt in der Region genießen.